Inicio  |  Fotos  |  Noticias  |  Libro de visitas  |  Foro Correo  |  Bandeira como páxina de inicio

  

 

V CERTAME DE GAITEIROS SOLISTAS

MANUEL DOPAZO

A Bandeira, 23 de Maio de 2010

BASES DE PARTICIPACIÓN

PRIMEIRA

Poderán tomar parte todos os gaiteiros solistas que o desexen, establecéndose unha única categoría.

SEGUNDA

Os gaiteiros que desexen participar no V CERTAME DE GAITEIROS SOLISTAS “MANUEL DOPAZO” deberán enviar o IMPRESO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN cuberto (ORIXINAL ASINADO) á Asociación Cultural Vista Alegre, R/ Vista Alegre nº 16, 36570 – A BANDEIRA (Pontevedra), antes do día 14 de Maio, ou remitilo por fax ó número 986 58 55 50, ou enderezo electrónico: asocvistalegre@terra.es

O impreso de solicitude, orixinal asinado, para participar no Certame, deberá ser entregado polo participante á organización, ainda que antes se enviase por fax ou correo electrónico.

O Comité de admisión determinará o número de participantes (máximo 15), tendo en conta a orde de recepción das solicitudes.

TERCEIRA

As gaitas deberán ser galegas de organoloxía tradicional e o gaiteiro só poderá ir acompañado (1 acompañante) de tamboril, caixa tradicional, bombo, pandeireta ou calquera outro instrumento de percusión considerado como tradicional dentro da nosa música, quedando excluídos os de materiais sintéticos.

CUARTA

O estilo e carácter da(s) peza(s) a interpretar, serán necesariamente galegos, tanto de tipo tradicional como de autor galego contemporáneo.

A duración da(s) interpretación(s) non rebasará os 6 minutos en total (incluida a afinación).

É obrigatorio que os participantes vistan o traxe tradicional galego.

A orde de participación no Certame, será a mesma que o número de inscrición.

QUINTA

Establécense tres premios, cunha dotación de:

1º. Clasificado: 1.500 € e Diploma (Concello de Silleda)

2º. Clasificado: 700 € e Diploma

3º. Clasificado: 500 € e Diploma (Frigoríficos Bandeira)

SEXTA

O Xurado cualificador será nomeado pola Comisión Organizadora do V Certame de Gaiteiros Solistas Manuel Dopazo e a súa composición darase a coñecer no día, lugar e hora que se comunicarán oportunamente.

O Xurado cualificador terá en conta a afinación , expresividade na interpretación , dificultade de execución e orixinalidade no arranxo e/ou composición das pezas a interpretar. Ditos apartados serán avaliados independentemente por cada membro do xurado cun máximo de dez puntos cada un, de xeito que cada concursante poderá acadar un máximo de 40 puntos por cada membro. A suma das puntuacións de cada compoñente do xurado, outorgará a avaliación final de cada gaiteiro participante.

O Xurado poderá descalificar a calquera intérprete que non se atinxa ás Bases do Certame.

SÉTIMA

Ó remate do certame, tódolos participantes interpretarán xuntos o Himno Galego, e para isto deberán empregar gaitas na afinación de do e a 440 Hz . Ó final destas bases acompáñase partitura do Himno Galego a interpretar.

OITAVA

A participación nesta convocatoria requirirá a aceptación das normas contidas nas presentes Bases, así como as decisións do Xurado designado, que serán inapelables.

O PRAZO DE INSCRICIÓN REMATA O DÍA 14 DE MAIO DE 2010

Para consultar calquera dúbida, chamar ós teléfonos: 986 58 55 50 (de 16 a 22 h.)

699 41 85 14